Volg ons via
 
 
 

Wonen met zorg op maat, middenin de samenleving

Geen samenvatting aanwezig bij conversie.

Toekomstige senioren weten wat ze willen

De verzorgings- en verpleeghuizen zoals we die nu kennen hebben hun langste tijd gehad. De nieuwe grijze generatie die zich aandient heeft andere ideeën over wonen en zorg dan de huidige 65+ers. Zij laten niet voor zich beslissen; ze kiezen zelf. De ‘protestgeneratie’ maakt zijn naam opnieuw waar, pal op de drempel naar een nieuwe fase in hun leven. Woningcorporatie Habion gaf opdracht tot onderzoek naar de woon- en zorgwensen van de toekomstige senioren in relatie tot trends en maatschappelijke vraagstukken die de Nederlandse samenleving op zich af ziet komen en trok haar conclusies. Drie innovatieve concepten geven een oplossingsgerichte visie op het wonen - met zorg - voor de nieuwe ouderen.

Betrokken bij de samenleving
Weldra behoren de babyboomers tot ‘de nieuwe ouderen’, waarvoor ‘het nieuwe wonen’ gecreëerd moet worden. Dat betekent niet zich louter met leeftijdgenoten terugtrekken in seniorenwijken, -dorpen of -steden. Bovendien kunnen we ons dat als samenleving niet veroorloven aangezien in 2040 25% van Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder is. Voor een aanzienlijk deel van de toekomstige senioren is het overigens vanzelf¬sprekend dat ze (actief) deel uit maken van de maatschappij en betrokken blijven bij alles wat er om hen heen gebeurt. Daarbij blijft wonen in combinatie met zorg wel een actueel issue, want hoewel de aankomende ouderen anticiperen op een lang, gelukkig en gezond leven, zal zich uiteindelijk ook bij hen een zorg¬vraag kunnen aan¬dienen. Volgens de statistieken wordt de zorgvraag van senioren de komende jaren verdubbeld.

Wonen en zorgen voor de dag van morgen
De problematiek van de vergrijzing van de bevolking en het tekort aan zorgpersoneel kan niet meer los van elkaar worden gezien. Zorginstellingen, overheid, ontwikkelaars en woning¬corporaties moeten voorbereid zijn op nieuwe typen ouderen, die te onderscheiden zijn in een drietal mentaliteiten. Zij dienen - afgestemd op de verschillende mentaliteiten - voor hen andere vormen van wonen met zorg te realiseren. Toekomstige senioren hebben minder kinderen en het aandeel alleenstaanden is hoger dan nu. Allen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, in een omgeving waar ze zich prettig voelen. Zij stappen pas in een woonzorg¬situatie als de zorg daadwerkelijk noodzakelijk wordt. Gemiddeld 61% van de senioren denkt daarbij dan aan thuiszorg; 25 % verwacht de zorg primair van de eigen partner, familie of vrienden te krijgen. Slechts 11% van aanstaande ouderen rekent erop zorg te krijgen in een verzor¬gings¬huis of verpleegtehuis. En als dat laatste al gebeurt, dan zoekt 89% een omgeving met zo min mogelijk regels. 91% ziet zichzelf nog lang niet uitgerangeerd en wil nog volop nieuwe dingen leren en meemaken.

Nieuwe senior is spelbepaler
Dit blijkt uit onderzoek onder de nieuwe senioren. Er is gevraagd naar hun woon- en zorg¬wensen in de nabije toekomst (2015-2020) in relatie tot de trends en maatschap¬pelijke vraagstukken die de Nederlandse samenleving op zich af ziet komen.
De nu 55-jarige landelijk opererende woningcorporatie Habion, gespeciali¬seerd in wonen met zorg voor senioren, heeft dit onderzoek laten uitvoeren door Motivaction International en bureau De Bock & Dekker. Het heeft nieuwe inzichten opgeleverd over de aankomende senioren, hun diversiteit in stijlvoorkeuren, woonbeleving en de eisen aan zorg die daaraan gekoppeld zijn. Het grootste kenmerkende verschil met de huidige senioren (65 jaar en ouder) is dat de aankomende generatie (50-64 jaar) te typeren is als spelbepaler in plaats van speelbal. Zij hebben duidelijk andere ideeën over de laatste fase van hun leven, al dan niet met een zorgvraag.
Globaal zijn de aankomende senioren in te delen in drie segmenten, of mentaliteiten, met onderscheidende stijlen, waarden en opvattingen.

Zelfstandigheid essentieel
De toekomstige senioren wonen zo lang mogelijk zelfstandig, niet in de laatste plaats omdat zij de huidige verzorging- en verpleeghuizen als ontoereikend zien voor de gewenste kwaliteit van leven en wonen. De zorg die nodig is, gezien de toename van verwachte chronische ouderdomskwalen, kan bij een gelijkblijvende instroom van zorgpersoneel niet worden opgevangen. De druk op vrijwilligers en familie van senioren om zorgtaken op zich te nemen (mantelzorg) neemt toe. Bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten dienen deze dilemma’s vertaald te worden naar een win-win situatie: de (woon)wensen van senioren, de mantelzorgtaken en de tekorten aan gekwalificeerd personeel.

De grijze motor
Bij de generieke woonzorgwensen van toekomstige senioren komen enkele zeer specifieke zaken naar voren die sterk gericht zijn op zelfbeschikking en, hoewel autonoom ingesteld, maatschap¬pelijke betrokkenheid. Ze hebben veelal de financiële middelen om een economisch machtsblok te vormen, en beschikken over een grote kennis en ervaring op talloze terreinen die moeiteloos over te dragen is op de volgende generatie. Toekomstige senioren letterlijk en figuurlijk buitenspel zetten zoals in het verleden al te vaak gebeurde, is een verregaande mate van kapitaalvernietiging. Hun rol houdt niet op bij het bereiken van de officiële pensioengerechtigde leeftijd. In tegen¬deel, senioren worden steeds belangrijker voor de Nederlandse samenleving.

Nieuwe concepten voor wonen met zorg

De vergrijzing is een uitdaging, en volgens Habion een kans. De ouderen als motor van de samenleving. In drie vernieuwende woonzorgconcepten is gekeken naar de aspecten wonen, (mantel)zorg, werken en zorgopleiding. Waarbij het uitgangspunt is de ouderen en niet het product. De basis voor de concepten is respectievelijk de combinatie ‘zorg en opleiding’, ‘wonen en mantelzorg’ en ‘zorgen, wonen en werken’.

o ‘Zorg en opleiding’ is een concept gebaseerd op interactie tussen en een stimulerende omgeving voor meerdere groepen.
o ‘Wonen en mantelzorg’ heeft een volledig ander uitgangspunt, de bewoners van een wooncomplex confirmeren zich aan een wederzijdse zorgplicht.
o ‘Zorgen, wonen en werken’ is een concept gericht op een eigentijds woon-, werk- en leefklimaat voor zowel ouderen met een zware zorgvraag en zorgaanbieders met een sterk accent op wellness.

Positieve waardering
De drie woonconcepten zijn representatief getoetst bij zowel toekomstige senioren (50-65), bij mannen en vrouwen tussen de 30-50 jaar als bij HBO-MBO studenten onder de 26 jaar al dan niet in opleiding of werkzaam in de zorg.
De concepten en de uitkomsten van de markttoets worden op 21 maart 2007 gepresenteerd tijdens de jubileumbijeenkomst van Habion. Hiermee wil Habion een actieve bijdrage leveren aan de
discussie over noodzakelijke vernieuwingen in de woon/zorgsituatie voor (aanstaande) senioren,
Zodat zij in de vaak lange laatste fase van hun leven volop kunnen functioneren, een stevige bijdrage leveren aan de samenleving en krijgen waar zij recht op hebben: levensgeluk, met indien nodig de juiste zorg op het juiste moment.

Voor meer informatie:
Habion
Alies Vos, T 030 2204704, Email: a.vos@habion.nl


Nuttig? Als je dit artikel waardevol vindt, klik dan links op het +1 icoontje om onze site te helpen.
Laat een bericht achter
De naam die je hier invult wordt weergegeven bij de reactie.
Je e-mail adres is nodig voor het verwerken van de reactie, maar wordt niet getoond op de website.
ReCaptcha wordt gebruikt om het plaatsen van spam op deze website tegen te houden. Hiermee kunnen we mensen onderscheiden van malafide scripts.
Door: Redactie
Hits: 1756
Categorie: 
Wonen & Tuinieren
Artikel acties:
 Plaats jouw tip
Print Print
 Reageer


Tags:
zelfstandig wonen, 50 , woonconcept